https://youtu.be/TLTVTMCEJ0U

über „Operation Barbarossa“ – Mythos und Wahrheit – YouTube